Terma dan syarat

Terma dan syarat

Selamat datang ke Techy Education!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Techy Education, yang terletak di https://techyeducation.com/.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Pendidikan Techy jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan pada halaman ini. Terma dan Syarat kami telah diwujudkan dengan bantuan Terma dan Syarat Penjana dan Penjana Terma & Syarat.

Istilah berikut digunakan untuk Terma dan Syarat ini, Kenyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang log masuk laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami”, “Kami”, “Kami” dan “Kami” merujuk kepada Syarikat kami. “Pihak”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan tersurat memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, permodalan dan / atau dia atau mereka, diambil sebagai ditukar dan oleh itu merujuk kepada sama.

Kuki
Kami menggunakan kuki. Dengan mengakses Techy Education, anda bersetuju untuk menggunakan kuki yang sepadan dengan Dasar Privasi Techy Education.

Laman web yang paling interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mengambil butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu memudahkan orang yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

Lesen
Kecuali dinyatakan sebaliknya, Techy Education dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan mengenai Pendidikan Techy. Semua hak harta intelek dikhaskan. Anda boleh mengaksesnya dari Techy Education untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Menerbitkan bahan dari Techy Education
Menjual, sewa atau bahan sub-lesen dari Techy Education
Meniru, menduplikasi atau menyalin bahan dari Techy Education
Mengedarkan kandungan dari Techy Education
Perjanjian ini akan bermula pada tarikh di sini.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat di beberapa laman web tertentu. Pendidikan Techy tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau mengkaji Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat Techy Education, ejennya dan / atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang diguna pakai, Pendidikan Techy tidak bertanggungjawab terhadap Komen atau untuk apa-apa liabiliti, ganti rugi atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau mengalami akibat daripada penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau penampilan Komen-komen pada laman web ini.

Techy Education berhak untuk memantau semua Komen dan untuk mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung atau menyebabkan Pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;
Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyakitkan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau kini atau kegiatan yang menyalahi undang-undang.
Anda dengan ini memberi lesen bukan eksklusif Techy Education untuk menggunakan, mengeluarkan, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan dan mengedit mana-mana Komen anda dalam mana-mana dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami
Pertubuhan berikut boleh dihubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terdahulu:

Agensi-agensi kerajaan;
Enjin carian;
Organisasi berita;
Pengedar direktori dalam talian boleh dihubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghubungkan ke Laman web perniagaan lain yang tersenarai; dan
Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.
Organisasi ini boleh dihubungkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web yang lain selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain dari jenis organisasi berikut:

sumber maklumat pengguna dan / atau perniagaan yang terkenal;
titik

laman komuniti com;
persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;
pengedar direktori dalam talian;
portal internet;
perakaunan, undang-undang dan firma perundingan; dan
institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.
Kami akan meluluskan permintaan pautan dari organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan tidak akan membuat kita kelihatan tidak baik untuk diri kita sendiri atau perniagaan kami yang diakreditasi; (b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami dari penglihatan hiperpaian yang tidak dapat menampung ketiadaan Pendidikan Techy; dan (d) pautan dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh dihubungkan ke halaman rumah kami selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa yang menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.

Jika anda adalah salah satu daripada organisasi yang disenaraikan di perenggan 2 di atas dan berminat untuk menghubungkan ke laman web kami, anda harus memaklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel kepada Techy Education. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin berhubung dengan Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk jawapan.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat pautan ke laman web kami seperti berikut:

Dengan menggunakan nama korporat kami; atau
Dengan menggunakan pengesan sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau
Dengan menggunakan apa-apa keterangan lain mengenai Laman Web kami yang dikaitkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan pada laman web pihak yang menghubungkan.
Tiada penggunaan logo Techy Education atau karya seni lain akan dibenarkan untuk menghubungkan perjanjian lesen tanda niaga yang tidak ada.

iFrames
Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Laman Web kami yang mengubah apa-apa cara pembentangan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan
Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan yang akan muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi anda
Sila baca Dasar Privasi

Tempahan Hak
Kami berhak meminta anda mengeluarkan semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ia mengaitkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk mematuhi dan mematuhi terma dan syarat ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami
Jika anda mendapati sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab atau tidak atau memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan laman web ini tetap tersedia atau bahan di laman web ini tetap terkini.

Penafian
Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak termasuk semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa pun dalam penafian ini akan:

had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan diri;
had atau tidak termasuk kami atau liabiliti anda untuk penipuan atau penipuan palsu;
hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
tidak termasuk apa-apa liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.
Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan bagi pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk.